బిడ్డ సంరక్షణ

మా పాపా 8వ నెలలో పుట్టింది. ఇప్పుడు తనకీ 6వ నెల మొదలైంది తనకి solid food పెట్టొచ్చ. any puries and cerelac...

0 to 1 years

Created by
Updated on Aug 19, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 19, 2020

Hi Nandini ! Hope you are doing well.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}