గర్భం

సెప్టెంబర్ 24 పీరియడ్ వచ్చింది అక్టోబర్ లో రాలేదు ఇపుడు యూరిన్ కి వెళ్ళినప్పుడు తెల్లగా తీగలాగా వస్తుంది ఎందుకని మేడం......

Pregnancy

Created by
Updated on Oct 28, 2020

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Oct 28, 2020

Hi Busupalle Aswani how are you?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Oct 28, 2020

ఇది యూరిన్ కు సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి ఒకసారి నేరుగా డాక్టర్ను కలిస్తే మంచిది.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}