బిడ్డ సంరక్షణ

మా బాబు జలుబు దగు చిట్కా చెప్పండి

1 to 3 years

Created by
Updated on Sep 11, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 11, 2022

SUbhashini babu ki every 2 to 3 hours ki hot water lo koncham honey vesi taginchandi and empty stomach tho unnapudu koncham Allam rasam lo koncham honey vesi taginchadaniki try cheyandi. Blogs- https://www.parentune.com/parent-blog/homemade-remedies-for-cold-and-cough/5319

  • Reply
  • Report

| Sep 11, 2022

mogilicharla soujanya suggest some home remedies for cold and cough.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}