బిడ్డ సంరక్షణ

ma ammai weight తక్కువగా ఉంది ఎలా పెంచాలి తల్లి పాలు సరిగా రావడం లేదు పాప 3 months అంతే

0 to 1 years

Created by
Updated on Feb 29, 2020

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Feb 29, 2020

Hi Yakanna, what is the current weight of baby?

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Feb 29, 2020

Hi Yakanna, here's a detailed blog to understand the weight of a baby blog that may help you - https://www.parentune.com/parent-blog/month-wise-weight-gain-in-infants/807

  • Reply
  • Report

| Aug 01, 2020

Anethulu water thagandi

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}