బిడ్డ సంరక్షణ

rashes on baby skin

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 09, 2017

మా అబ్బాయి చర్మం మీద అక్కడక్కడ rashes లాగా లేక చీమ లేక దోమ కుట్టినట్టు అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అవి పోవాలి అంటే ఏమి చేయాలి మీ సలహా ఏమిటి.

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 09, 2017

Hi Sarvan, i am unable to read this. But from your heading i can guess its about rashes. It may be heat rashes or allergic rashes we are not sure so once consult the doctor and keep your baby cool.

  • Reply
  • Report

| Jul 09, 2017

thanks puloma

  • Reply
  • Report

| Jul 09, 2017

Hello Sravan, if the rashes are on the cheek and around the lips... it is due to saliva and the food particles that come in contact with the skin. If the rashes are on the body... then generally it is for dryskin. If the rashes are accompanied with itching... then it is allergic rashes. For first two cases you can apply coconut oil or Vaseline or any good branded baby cream. For the last case please consult with the doctor.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Varsha Karnad
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}