குழந்தை உளவியல் மற்றும் நடத்தை

எந்த மாதத்தில் குழந்தை யின் கழுத்து நிற்கும்

0 to 1 years

Created by
Updated on Apr 13, 2020

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 13, 2020

Hi Dhivya , நான்கு முதல் ஐந்து மதம் வரை ஆகும். அதுவரை சீருது கவனம்க இருக்கவும்.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}