பெற்றோர்

குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் சளி பிரச்சினைகளை சரி செய்வதற்கான வீட்டு வைத்திய முறைகள்

0 to 1 years

Created by
Updated on Dec 20, 2019

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Dec 21, 2019

Hi Punitha, You can try this remedies. Take some ajwain seeds and garlic cloves and roast them in mustard oil. Grind, and apply the paste on the soles of your baby’s feet and chest. It will provide a great deal of relief to your child. Take some garlic and make a potli (small cloth sack) of it and place it near your baby during the night. Your baby will feel better and more relaxed the next day. If this don't help please see your doctor as baby is small to try home remedies. Take care.

  • Reply
  • Report

| Jan 02, 2020

Hi Punitha for cold you can try applying very mild warm coconut oil made up of betel leaves,tulasi,ajwain,mexican mint. you add all this to coconut oil ,boil them and store them .apply this oil everyday behind the ears,neck, shoulder,chest and in feet of baby. i tried this for my baby and it really works well.

  • Reply
  • Report

| Jan 05, 2020

idhu Tamilil kidaikkuma

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}