கர்ப்பம்

சளி பிடித்தல்

Pregnancy

Created by
Updated on Dec 25, 2019

எனக்கு 45 நாட்கள் ஆகுகின்றது. சளி மற்றும் இருமல் இருக்கின்றது. இதனால் பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டா?

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Dec 26, 2019

Hi Muthu, it will not affect the baby until and unless its very severe, I would advise you to see your doctor and take medicine for your cough and cold.

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}