పేరెంటింగ్

నమస్తే డాక్టర్ గారు మా బాబు జన్మించి 22 డేస్ అయ్యింది. సరిగా నిద్రపోవడం లేదు. పగలు 2 గంటలకు మించి పడుకోవడం లేదు. రాత్రి సమయం లో బాగానే పడుకుంటున్నాడు. పిల్లలు ఒకరోజుకి ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలి. పిల్లలు పడుకొకపోవడానికి కారణం ఏమిటి తెలియజేయగలరు.

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 26, 2021

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 26, 2021

Hope you are doing well Shakeer !

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Nov 06, 2021

3months వరకు బేబీస్ కి day ki night ku difference theliyadhandi so don't worrry

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}