గర్భం

నా 32 వ వారం జరుగుతోంది మరియు హఠాత్తుగా క్షణం నుండి నా శ్వాస ప్రారంభించారు, నేను ఏమి చేయాలి?

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 04, 2018

నా 32 వ వారం జరుగుతోంది మరియు హఠాత్తుగా క్షణం నుండి నా శ్వాస ప్రారంభించారు, నేను ఏమి చేయాలి?

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 01, 2020

Hiiii

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}