గర్భం

బేబీ ఉద్యమం గుర్తించబడలేదు

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 03, 2018

నేను గర్భం యొక్క 23 వ వారం నడుపుతున్నాను, కానీ నేను ఇప్పటివరకు శిశువు ఉద్యమం గురించి తెలియదు. నేను ఏమి చేయాలి, నేను దీని గురించి చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాను

  • Comment
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}