ఆరోగ్యం మరియు వెల్నెస్

మా బాబు కి రెండు రోజుల గ జ్వరము వచ్చింది. ఈరోజు పచ్చ గా బేదులు అయింది. బాబు వయసు 16 నెలలు.

1 to 3 years

Created by
Updated on Sep 18, 2021

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 18, 2021

Hope you are doing well!

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}