ఆరోగ్యం మరియు వెల్నెస్

మా బాబుకి 5వ నెల నేను ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి?

0 to 1 years

Created by
Updated on Sep 18, 2021

  • 3
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 18, 2021

Hello Anusha !

  • Reply
  • Report

| Sep 18, 2021

How are you? Is your baby on breastmilk or formula milk? Anusha

  • Reply | 1 Reply
  • Report

| Sep 18, 2021

What is the exact age of your baby? Anusha Breastfeed your baby exclusively for six months.

  • Reply | 1 Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}